Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους. Μαζί με την αίτηση, συνημμένα υποβάλλονται :

α) Αντίγραφο Πτυχίου σε φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη

β) Αναλυτική Βαθμολογία

γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο 20ήμερο Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Πρόγραμμα Κατατακτήρων Εξετάσεων

Τα μαθήματα στα οποία έως τώρα εξετάστηκαν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

§ Δεοντολογία Επαγγέλματος-Νομοθεσία Περιβάλλοντος

§ Τεχνικό Σχέδιο

§ Design σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα Ι