Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στην επόμενη τριετία 2011 – 2014 οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Τμήματος είναι:

1. Καθοδήγηση των σπουδαστών του Τμήματος με την καθιέρωση του θεσμού των Συμβούλων Σπουδών. Κάθε μέλος του Ε.Π. θα αναλάβει ορισμένο αριθμό σπουδαστών του Α΄ εξαμήνου και θα τους παρακολουθεί, ως σύμβουλος, καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

2. Συγγραφή και έκδοση Διδακτικών Σημειώσεων και βιβλίων.

3. Διερεύνηση δυνατοτήτων αύξησης της συνεργασίας με τους φορείς απασχόλησης των αποφοίτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπ. Γεωργίας, Δημόσιοι Οργανισμοί, Περιφέρειες, Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ( ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΟΤ κ.λπ.).

4. Αξιολόγηση της διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) από τους σπουδαστές.

5. Οργάνωση της βιβλιοθήκης.

6. Καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών από το Ε.Π., τους σπουδαστές, τους πτυχιούχους και τους φορείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος.