Επαγγελματικά Δικαιώματα

Πιστοποίηση ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ και Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, έχει αποκτήσει την εξουσιοδότηση - κατόπιν αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού EU Diploma Supplement Label, DSL με τη λήψη του πτυχίου.

Το πιστοποιητικό EU Diploma Supplement Label, DSL δίνει απεριόριστα δικαιώματα μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Ενδεικτικά Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τ.Ε.Ι., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της διαδικασίας σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης, ασχολούνται, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονομένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και προστασίας του τοπίου καθώς και την αξιοποίησή τους και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

α. Δημιουργία, βελτίωση, προστασία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, φυσικών πάρκων στις πόλεις, αλσυλλίων, περιαστικών δασών, αισθητικών δασών, εθνικών δρυμών και γενικότερα δασών αναψυχής.

β. Διαχείριση, βελτίωση και προστασία των υποβαθμισμένων ανθρωπογενών και φυσικών τοπίων.

γ. Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία φυτευτικού υλικού κατάλληλου για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού τοπίου.

δ. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, και διαχείρισης αισθητικών δασών.

ε. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

2. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ ως μελετητές πρασίνου.

4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.