Περιεχόμενο Σπουδών

1. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική και πολυλειτουργική διαχείριση, βελτίωση και προστασία του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

2. Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:

- παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.

- συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, με παραγωγικές μονάδες και φορείς, με οικολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.

- διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για το σχεδιασμό, την προστασία και τη βελτίωση του φυσικού, περιαστικού και αστικού Περιβάλλοντος, καθώς επίσης, και την οικολογική και περιβαλλοντική έρευνα.

- αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τους ευαισθητοποιεί σε θέματα σχεδιασμού, προστασίας και βελτίωσης του φυσικού, περιαστικού, αστικού και ευρύτερου περιβάλλοντος.

- παρακολουθεί τις εξελίξεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον

3. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται, ως Αρχιτέκτονες Τοπίου και γενικότερα διαχειριστές του Φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση κάθε είδους περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν στη διαχείριση, σχεδίαση της αισθητικής βελτίωσης, ανάπλασης και προστασίας φυσικών οικοσυστημάτων του περιαστικού, αστικού και ευρύτερου Φυσικού Περιβάλλοντος.

- Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία Φυσικών Οικοσυστημάτων, Προστατευόμενων Περιοχών, Αστικού, Περιαστικού πράσινου, Οικοτουριστικών εγκαταστάσεων κ.ά.

- Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κάθε είδους τεχνικής τοπιακής υποδομής στο φυσικό και δομημένο χώρο.

- Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και διαταραγμένων περιοχών.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

- Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τοπιακές δραστηριότητες στα χερσαία και υδάτινα φυσικά, περιαστικά, αστικά και λοιπά οικοσυστήματα.

- Στην παροχή συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και στην εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά και λοιπά οικοσυστήματα..

- Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

4. Δομή των σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φυσικά, δομημένα και λοιπά περιβάλλοντα, σε Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Αισθητικά δάση, Μνημεία της φύσης, Δρυμούς, Περιοχές Natura 2000, Βιότοπους κ.α.). Κατά το όγδοο εξάμηνο εκπονείται η πτυχιακή εργασία, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.

Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κ.λπ.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:

- Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με θετικές, τεχνικές, βιολογικές και οικολογικές επιστήμες κ.ά.

- Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ειδικά τεχνικά και βιολογικά γνωστικά αντικείμενα κ.ά.

- Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην Οικολογία Τοπίου, το Σχεδιασμό Πάρκων, Κήπων και λοιπών χώρων, την Αισθητική του Τοπίου, τις Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, την Ανάλυση – Σύνθεση τοπίου κ.ά.

- Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα της: Διαχείρισης Τοπίου, Οικονομικής του Περιβάλλοντος & Τοπίου, Νομοθεσίας Περιβάλλοντος κ.ά.

Επίσης, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) και μαθήματα ΔΟΝΑ κατανέμονται σε δύο (2) Ομάδες Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων.

Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου προσφέρει και μια ομάδα Προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει τη εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η Άσκηση στο Επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.