Πτυχιακή Εργασία

Προϋποθέσεις ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.)

Δικαίωμα για ανάληψη Π. Ε. έχουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 2/3 των σπουδών τους. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφαση του ο Τομέας Μαθημάτων. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τρεις (3) σπουδαστές με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Π.Ε.

Οι Τομείς Μαθημάτων εγκρίνουν και ανακοινώνουν έγκαιρα τα προτεινόμενα θέματα Π.Ε. Ο σπουδαστής επιλέγει το θέμα της αρεσκείας του και το δηλώνει σε ειδικό έντυπο. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) εξάμηνα. Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου των τριών (3) εξαμήνων ανατίθεται στο σπουδαστή νέο θέμα πτυχιακής εργασίας.

Eξέταση Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.)

Μετά την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα στο πρωτόκολλο του Τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την υποβολή της. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος και Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.Η εξέταση της Πτυχιακής Εργασία γίνεται πάντοτε κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου ενώ είναι δυνατή η εξέταση περισσοτέρων της μίας Π.Ε. την ίδια ημέρα.

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή. Σε περίπτωση που μία πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.)

Η Πτυχιακή Εργασία συμμετέχει στο βαθμό του Πτυχίου με 20 διδακτικές μονάδες.